Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin

Objavljeno: Utorak, 11 Rujan 2018

 

U tijeku su radovi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.231.536,00 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je Grad Knin, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje reciklažnim dvorištem povjeriti društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin. Reciklažno dvorište će se nalaziti na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta b.b. u Kninu. U reciklažnom dvorištu će se po završetku projekta zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17):

PROBLEMATIČNI OTPAD - Opasni otpad Otapala/kiseline/lužine/fotografske kemikalije/ pesticidi fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ oprema koja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/ boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdženti koji sadrže opasne tvari/ citotoksici i citostatici/ baterije, akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije/ električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

 

OTPADNI PAPIR - Papirna i kartonska ambalaža te papir i karton

OTPADNI METAL - Metalna ambalaža i ostali metali

OTPADNO STAKLO - Staklena ambalaža i ostalo staklo

OTPADNA PLASTIKA - Plastična ambalaža i ostala plastika

OTPADNI TEKSTIL I ODJEĆA

KRUPNI (GLOMAZNI OTPAD)

JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE - Boje, tinte, ljepila i smole

DETERDŽENTI

LIJEKOVI

BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200kg u šest uzastopnih mjeseci.) - Beton/cigla/crijep/pločice i keramika/kabelski vodiči izolacijski materijale/izolacijski materijali koji sadrže azbest/ ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari/građevinski materijal koji sadrži azbest/građevinski materijal na bazi gipsa i građevinski materijali na bazi gipsa onečišćen opasnim tvarima

OSTALO

Otpadni tiskarski toneri i otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari/ otpadne gume/ oštre predmete