O nama

Logo EkoKrkaKnin 10cm

Ekološka udruga „Krka“ Knin je osnovana 15.12.2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Krka djeluje na području Hrvatske s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju i okolicu Knina. Sjedište udruge je u Kninu i imamo još dvije neformalne podružnice u Šibeniku i Oklaju (DC Promina). Kako u Šibensko-kninskoj županiji nije postojala niti jedna udruga sa sličnim ciljevima sredinom 2004. godine dobrovoljci i istomišljenici iz raznih slojeva društva su se ujedinili i zbog potrebe osnovali Ekološku udrugu „Krka“ Knin s ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Ekološka udruga „Krka“ Knin trenutno ima 74 članova od kojih je 20-tak aktivno. Pojedini članovi su višegodišnji djelatnici civilnog sektora, a stručnu pomoć nam daju članovi koordinacije Zelenog Foruma. Udruga je članica Mreže Zelenih telefona RH i Zelenog foruma. U okviru udruge djeluje i Ekološko-informativni centar Krka, Drniška cesta 2/b, Knin.

Projekti koje je udruga provodila ili provodi doprinijeli su stvaranje pozitivnog image-a od strane javnog, civilnog i privatnog sektora kao i medija, te je udruga postala ravnopravan partner u donošenju odluka vezanih za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

NAGRADE I PRIZNANJA:

 • 2014. godine dobili smo i nagradu Grada Knina za uspješan rad i doprinos u očuvanju okoliša, ali i nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za društvenu inovaciju za projekt „Eko knjižnica igračaka”.
 • 2016. godine dodijeljeno nam je priznanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za doprinos zaštiti okoliša.
 • 2017. godine dobili smo Grb Šibensko-kninske županije za izniman doprinos u zaštiti okoliša, poticanja i promocije ekološkog turizma s ciljem poboljšanja kvalitete života i održivog razvoja na području Šibensko-kninske županije.

 

CILJEVI OSNIVANJA UDRUGE:

 • Očuvanje i zaštita prirode i okoliša u skladu sa makro i mikro prirodnim okruženjem i ekološkim normama.
 • Udruga ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.
 • Promoviranje i očuvanje prirodnih, kulturnih i drugih posebnosti Republike Hrvatske, s naglaskom na grad Knin i njegovu okolicu.
 • Poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebice mladih i djece.
 • Poticanje ekološke poljoprivrede te razvoj kulturnog, seoskog i ekološkog turizma.
 • Poticanje i razvoj civilnog društva.
 • Razvoj socijalnog poduzetništva, s naglaskom na „zeleno“ poduzetništvo.
 • Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama.
 • Poboljšanje kvalitete života, razvoj društva te poticanje razvojnih procesa u lokalnoj zajednici.
 • Promocija i razvoj volonterizma.
 • Promocija i razvoj demokratske političke kulture i kulture nenasilja.
 • Promocija i razvoji ruralnih područja.
 • Pružanje svih vidova pomoći svim kategorijama društva, s naglaskom na socijalno ugrožene kategorije a sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva.
 • Pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava.
 • Razvoj i promocija obrazovanja za sve kategorija građana

 

Sve djelatnost udruge su prilagođene ostvarivanju tih ciljeva, a udruga obavlja i sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • Prodaja proizvoda izrađenih od strane djelatnika , volontera i članova Udruge
 • Pružanje intelektualnih usluga i savjetovanja
 • Pružanje usluga edukacije
 • Pružanje usluge organizacije radionica, tečajeva i seminara
 • Iznajmljivanje opreme za rekreaciju

 

Organizacijska struktura Udruge sukladno statutu i zakonskim propisima je sljedeća: skupština, upravni odbor, predsjednik upravnog odbora, predsjednik udruge, tajnik udruge i likvidator udruge.

VIZIJA:
Zajedničkim djelovanjem do jake i zdrave zajednice

MISIJA:
Zaštita okoliša i prirodnih resursa zajednice te unaprjeđenje kvalitete života građana u skladu sa smjernicama održivog razvoja, jačanjem pojedinaca, razvojem demokratskog društva i aktivnog građanstva.

MOTO UDRUGE:
“Nema Frke dok je Krke”

Kontakt udruge

Više informacija o udruzi možete pronaći u strateškom planu Udruge za razdoblje 2020. - 2023.

 

Broj članka: 2

About us

Logo EkoKrkaKnin 10cm

Ecological Association “Krka” Knin was established on 15 December 2004 with the aim of preservation and protection of the environment. “Krka” operates in the republic of Croatia with main focus to Šibenik-Knin County and town of Knin. The seat of the Association is in Knin with two informal sub-offices in Šibenik and Oklaj. As there was no association with similar aims in Šibenik-Knin County in 2004, volunteers and likeminded people from different strata of society, joined together and out of necessity established Ecological Association “Krka” aiming to preserve and protect the environment. 

Ecological Association “Krka” Knin has 59 members out of which some 20 of them are active. Some of our members are long term employees of civil sector. Members of “Zeleni forum” (Green Forum) support us with their expertise. Our Association Is the member of “Mreža Zeleni telefon (Green Phone Network) of the Republic of Croatia and “Zeleni forum” (Green Forum).
Association achieved positive image among public, civil and private sector, as well as media, trough variety of projects that we implemented and still implementing. Therefore Association became equal partner in decision making process related to protection of the environment and sustainable development.

PRIZES AND AWARDS:

• Year 2014 – Price of Town of Knin for successful work and contribution to preservation of the environment, Price of National Foundation for Development of Civil Society for the social innovation for project “Eco Toy Library”.
• Year 2016 – Ministry of Environmental Protection and Nature awarded us for the contribution to protection of the environment;
• Year 2017- we gained Coat of Arms of Šibenik-Knin County for exceptional contribution to protection of the environment, encouragement and promotion of ecological tourism, with the aim of improvement of life quality and sustainable development at the area of Šibenik-Knin County.

GOALS OF FOUNDING THE ASSOCIATION:

• Promotion and protection of natural, cultural and the other specifics of the Republic of Croatia with main focus to the Town of Knin and it’s surroundings.
• Encouragement to ecological Preservation and protection of the nature and environment in accordance with macro and micro natural environment and ecological norms.
• The aims of the Association are preservation and protection of the environment as basic values of the society and acceptable management of natural resources implemented by the regulations for sustainable development.
• Encouragement of the ecological and cultural conciseness of the citizens, especially youth and children.
• Encouragement to ecological agriculture and development of cultural, rural and ecological tourism.
• Encouragement to development of civil society.
• Development of social entrepreneurship with emphasis on “green” entrepreneurship;
• Cooperation and exchange with the same or similar domestic and foreign associations and institutions;
• Improvement of life quality, development of the society and encouragement of the developing processes at local community;
• Promotion and development of volunteerism.
• Promotion and development of democratic political culture and nonviolent culture;
• Promotion and development of rural areas;
• Providing all kinds of support to all categories of the society, specifically to socially vulnerable ones for the purpose of life improvement and society development;
• Support to the protection of basic human and citizen’s rights;
• Development and promotion of education for all social categories;

All activities of the Association are adjusted to the achievement of these aims. The Association carries on the following economic activities as well:

• Sale of the products made by our employees
• Intellectual and advisory services
• Providing education
• Organization of the workshops, courses and seminars
• Rental of recreational equipment

Organizational structure of the Association in accordance with Statute and legal regulations is as follows: Assembly, Ruling board, President of the Ruling board, President of the Association, Secretary of the Association and Liquidator the Association.

VISION
By joint action to healthy and strong community.

MISSION
Protection of the environment and natural resources of the community as well as improvement of the life quality of citizens in accordance with the directions for sustainable development, strengthening of the individual, development of democratic society and active citizens.

MOTTO OF THE ASSOCIATION
"No troubles while the Krka rambles"

Contacts of the Association

 

Broj članka: 3

Donatori i donacije

Informacije o našim donatorima i donacijama

Broj članka: 1

Čestitke i obljetnice

Broj članka: 11

Gospodarska djelatnost, proizvodi i usluge

gospodarske djelatnosti

Sukladno Statutu udruga može provoditi gospodarske djelatnosti (članak 16. Statuta)

(1) Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno Zakonima i posebnim propisima kojima se utvrđuju uvjeti za obavljanje te djelatnosti.

(2) Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • prodaja proizvoda izrađenih od strane djelatnika, volontera i članova Udruge
 • pružanje intelektualnih usluga i savjetovanja
 • pružanje usluga edukacije
 • pružanje usluge organizacije radionica, tečajeva i seminara
 • iznajmljivanje opreme za rekreaciju.

 

Neke od gospodarskih djelatnosti koje obavljamo ili smo obavljati su organiziranje radionica i edukacija u sklopu "Zelenih izleta", u sklopu projekata "Reciklažnog dvorišta u Kninu" i "Eko regije", izrada proizvoda od recikliranih i prirodnih materijala, izrada eko suvenira. Suveniri se prodaju i u NP Krka i NP Mljet.

Broj članka: 3

Reciklažno dvorište Knin

Broj članka: 8

Eko regija

Broj članka: 1

Zeleni izleti

Broj članka: 2

Proizvodi

Broj članka: 3

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar