• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Priroda Dalmacije

Objavljeno: Ponedjeljak, 29 Rujan 2014
U rujnu 2014. je započeo projekt „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“  skraćenog naziva „Priroda Dalmacije“.
 
Projektom se želi razviti i unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Dalmaciji.
Koordinator projekta, Udruga Sunce će sljedećih 18 mjeseci surađivati sa ekološkom udrugom „Krka“ Knin te javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnji razvoj Zelenih izleta te promociju aktivnog turizma. 
 
Opći cilj projekta: 
Učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u dalmatinskim županijama.
 
Specifični ciljevi su:
Participativnim pristupom razviti Plan upravljanja za zaštićena područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
Razviti  i unaprijediti suradnju između OCD i županijskih Javnih ustanova te van-sektorsku suradnju sektora zaštite prirode i turističkog sektora.
Promicati održivu upotrebu prirodnih resursa promicanjem Natura 2000 lokaliteta kao destinacija aktivnog turizma.
 
Glavne aktivnosti:
Radionice sa dionicima i interne radionice, sastanci i intervjui za razvoj  plana upravljanja.  
Prikupljanje informacija i pisanje plana upravljanja. 
Radionice i sastanci za razvoj "Zelenih izleta“.
Održavanje "Zelenih izleta".
Izrada obrazovnih materijala za "Zelene izlete".
Radionice za razvoj programa aktivnog turizma i turističkog info portala u Kninu.
Izrada i distribucija programa aktivnog turizma. 
Treninzi za vodiče aktivnog turizma. 
Izrada i postavljanje interpretacijskih staza. 
 
 
Predviđeni rezultati:
Napisan prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Razvijena četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa društvenog poduzetništva organizacija civilnog društva. 
Postavljene dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portala.
Razvijena i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja u Dalmaciji.
Povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.
Projekt se financira unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija.
Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, a EU sufinancira projekt s 124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
 
 
 
 
 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori

ina logo