• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Prijave vezane za komunalni red grada Knina

Objavljeno: Četvrtak, 12 Siječanj 2012

preuzeto sa web stranica Grada Knina:

Od dana 12. siječnja 2012. godine obrazac za prijavu komunalnog nereda možete pronaći na stranicama Grada Knina

. U nastavku donosimo u kojim slučajevima možete koristiti i prijaviti komunalni nered u našem gradu.... (obrazac u prilogu)

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada Knina:


- neregistrirana, tehnički neispravna  i oštećena vozila, kao i olupine automobila na javnim ovršinama
- ostavljanje kamp prikolica, prikolica, radnih strojeva, i dr.uređaja  i sl. na javnim površinama
- odlaganje drva i drugog ogrijeva na javnim površinama
- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnim površinama
- nedozvoljeno zauzimanje javne površine (stupićima, ogradom, posudama sa cvijećem te proširenjem okućnice i dr, izgradnjom zidova.)
- ostavljanje krupnog otpada na javne površine (namještaj, kućanski aparati, i  druge izrabljene stvari)
- odlaganje otpadnog građevinskog materijala, guma, dijelova vozila, akumulatora u kontejnere za smeće.
- parkiranje vozila na javnim zelenim površinama
- nedozvoljeno pranje, popravka, te servisiranje vozila, strojeva, uređaja i dr. na javnim površinama
- postavljanje plakata i drugog promidžbenog materijala bez odobrenja na javnim površinama (na fasadama, zidovima, stablima i sl.)
- stvaranje „divljih“ deponija u okolišu
- nedozvoljena prodaja na javnim površinama ( voća, povrća, tekstila, rabljenih stvari cvijeća, i sl.)
- nedozvoljeno prekopavanje i oštećenje javnih površina ( postavljanje skela, obavljanje građevinskih radova na javnoj površini i sl.)
- oštećivanje javne rasvjete, klupa, opreme dječjih igrališta i druge komunalne opreme
- nedozvoljeno obrezivanje stabala i uređivanje javnih zelenih površina i dr.
- izlijevanje otpadnih tekućina na javne površine ili u šahte javne kanalizacije i drugo onečišćavanje javnih površina
- izlijevanje fekalnih voda na javne površine
- držanje domaćih životinja u naselju
- dovođenje pasa na dječja igrališta i puštanje pasa bez nadzora na zelene i druge javne površine
- psi i mačke lutalice na javnim površinama
- lešine uginulih i stradalih životinja na javnim površinama


Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

•    buka, remećenje javnog  reda i mira,
•    zagađenje zraka, (prašina, dim, čađ, imisije plinova, neugodni mirisi, potresi prilikom izvođenja radova i dr.)
•    odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama, kućni red i dr.
•    građenje čvrstih objekata, nadogradnja objekata, oštećenje krovišta zgrada i dr.
•    sporovi između vlasnika susjednih parcela i objekata (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode kao i drugih otpadnih  voda, prašina, dim, čađ, imisije plinova, neugodni mirisi i dr.)
•    radovi i poslovi na zemljištu i objektima u privatnom vlasništvu
•    zaustavljanje i parkiranje vozila na javnim prometnim površinama

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar