• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Podsjetnik građanima za prijavu komunalnog nereda

Objavljeno: Petak, 26 Srpanj 2013

 

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada Knina:

- neregistrirana, tehnički neispravna i oštecena vozila, kao i olupine automobila na javnim

površinama

- ostavljanje kamp prikolica, prikolica, radnih strojeva, i dr.uredaja i sl. na javnim površinama

- odlaganje drva i drugog ogrijeva na javnim površinama

- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnim površinama

- nedozvoljeno zauzimanje javne površine (stupićima, ogradom, posudama sa cvijećem

te proširenjem okućnice i dr, izgradnjom zidova.)

- ostavljanje krupnog otpada na javne površine (namještaj, kućanski aparati, i

druge izrabljene stvari)

- odlaganje otpadnog gradevinskog materijala, guma, dijelova vozila, akumulatora u kontejnere

za smeće.

- parkiranje vozila na javnim zelenim površinama

- nedozvoljeno pranje, popravka, te servisiranje vozila, strojeva, uredaja i dr. na javnim

površinama

- postavljanje plakata i drugog promidžbenog materijala bez odobrenja na javnim

površinama (na fasadama, zidovima, stablima i sl.)

- stvaranje „divljih“ deponija u okolišu

- nedozvoljena prodaja na javnim površinama ( voća, povrća, tekstila, rabljenih

stvari cvijeća, i sl.)

- nedozvoljeno prekopavanje i oštecenje javnih površina ( postavljanje skela ,

obavljanje gradevinskih radova na javnoj površini i sl.)

- oštećivanje javne rasvjete, klupa, opreme dječjih igrališta i druge komunalne opreme

- nedozvoljeno obrezivanje stabala i uredivanje javnih zelenih površina i dr.

- izlijevanje otpadnih tekućina na javne površine ili u šahte javne kanalizacije i

drugo onečišćavanje javnih površina

- izlijevanje fekalnih voda na javne površine

- držanje domaćih životinja u naselju

- dovodenje pasa na dječja igrališta i puštanje pasa bez nadzora na zelene i

druge javne površine

- psi i mačke lutalice na javnim površinama

- lešine uginulih i stradalih životinja na javnim površinama

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

• buka, remećenje javnog reda i mira,

• zagadenje zraka, (prašina, dim, čađ, emisije plinova, neugodni mirisi, potresi

prilikom izvodenja radova i dr.)

• odnosi izmedu vlasnika stanova u višestambenim zgradama, kućni red i dr.

• gradenje čvrstih objekata, nadogradnja objekata, oštećenje krovišta zgrada i dr.

• sporovi izmedu vlasnika susjednih parcela i objekata (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode

kao i drugih otpadnih voda, prašina, dim, čađ, emisije plinova, neugodni mirisi i dr.)

• radovi i poslovi na zemljištu i objektima u privatnom vlasništvu

• zaustavljanje i parkiranje vozila na javnim prometnim površinama

Obrazac za ispunjavanje možete skinuti na Vaše računalno ovdje:

 

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar