• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Održana Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) PP

Objavljeno: Srijeda, 14 Rujan 2011
Preuzeto sa web stranica Šibensko kninske Županije
U organizaciji Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, nositelja izrade Prostornog plana, jučer 13. rujna 2011. godine u
 Gradskoj vijećnici, s početkom u 12 sati, održana je Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na prostoru Županije. Izrada ovih Izmjena i dopuna pokrenuta je Odlukom koju je donijela Skupština Šibensko-kninske županije u svibnju 2008. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/08). Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPŽ-a su omogućavanje lakšeg funkcioniranja postojećih gospodarskih subjekata na području Županije i prihvaćanje novih gospodarskih djelatnosti, te osiguranje prostornih uvjeta za realizaciju sadržaja od javnog interesa.Javna rasprava Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije održana je od 29. prosinca 2010. do 04. veljače 2011. godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi na prvoj javnoj raspravi izrađen je novi prijedlog izmjena i dopuna PPŽ i upućen na ponovnu javnu raspravu u rujnu 2011. godine. U skladu s člankom 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11), obzirom na predložene izmjene i dopune nakon javne rasprave, obvezno je održavanje ponovne javne rasprave.
Razlozi održavanja ponovne javne rasprave su: I. Obradom pristiglih primjedbi izvršena je izmjena dijela kartografskih prikaza i odredaba za provođenje. II. Nakon provedene javne rasprave usvojeni su zakoni koji imaju utjecaj na izradu ovih Izmjena i dopuna: - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11), - Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11). Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u slučaju kada se na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi prijedlog prostornog plana tako promijeni da nova rješenja iziskuju provođenje ponovne javne rasprave, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. Na početku ponovne javne rasprave predlagač Plana, župan Goran Pauk je iznio neke od značajnijih promjena koje obuhvaćaju Izmjene i dopune (III) Prostornog plana. Značajnije promjene odnose se na: - nove turističke zone (Murter i Tribunj) i korekcije postojećih (površine i kapaciteti), - korekciju i dopunu gospodarskih zona i uvjeta za smještaj purifikacijskog centra, - korekciju i dopunu sportsko rekreacijskih zona u ZOP-u i dopuna uvjeta za smještaj i uređenje (vezano na izmjenu ZPUG-a), - korekciju zona za golf (površina, lokacija) kao i kriteriji smještaja golf igrališta, - dopunu u poglavlju poljoprivrede vezano uz izmjene ZPUG-a, i marikulturu, - eksploataciju mineralnih sirovina, - smještaj solara, odnosno mogućnost smještaja pojedinačnih lokacija u JLS, - korekciju i dopunu prometne mreže, - dopunu u sustavu telekomunikacija, - nove luke (ribarska, sportske luke, nautičkog turizma, sidrišta) i brodogradilišta, te mogućnost smještaja sidrišta u lukama otvorenim za javni promet, privezi posebne namjene - uvjete smještaja hidroenergetskih objekata i akumulacija, - korekciju područja za navodnjavanje, - dopunu u poglavlju gospodarenja otpadom, građevinski otpad, - manje dopune u području zaštite prirodne i kulturne baštine i provedbe plana. Stručni izrađivač Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije u suradnji s tvrtkom "Urbing d.o.o." iz Zagreba.

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar