Novi projekt-zaštita javnih dobara

Objavljeno: Utorak, 27 Siječanj 2015

 Ekološka udruga "Krka" knin započela je sa provedbom novog projekta "Sudjelovanjem i društvenom kontrolom do zaštite javnih dobara" financiranim od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.Projekt će osvještavati o odlukama štetnim po javna dobra, promovirati modele participativnog upravljanja i razvijati suradnju s udrugama 

i sindikatima oko javnih dobara - kroz zagovaračke akcije, rasprave i edukaciju.

Nositelj projekta je Udruga Zelena Istra, a osim naše udruge ostali partneri na projektu su udruge: Pravo na Grad, Kinookus, Filmaktiv.

Ciljevi

1. Osvijestiti lokalne i nacionalnu javnost i donositelje oduka o projektima i odlukama koje idu na štetu javnih dobara i prostora i načinima unapređenja upravljanja javnim dobrima

2. Unaprijediti znanja aktivista, stručnjaka i javnosti zainteresirane za zaštitu javnih i zajedničkih dobara o alternativnim participativnim modelima upravljanja

3. Razvijati suradnju sa i među akterima koji se bave različitim pitanjima javnih i zajedničkih dobara

Lokalna kampanja informiranja i pritiska za bolje upravljanje otpadom na području rijeke Krka

Kao i ostali parteneri u projektu, udruga “Krka”, razvija svoj angažman na širem spektru problematika u namjeri da utječe na lokalne politike i komunikaciju između lokalnih civilnodruštvenih aktera, lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za probleme gospodarenja otpadom, očuvanje ekološke mreže i nacionalnih parkova. S tim u vezi udruga “Krka” pored kontinuirane kampanje u zaštitu Krčića od nepotrebne eksploatacije koja se sastoji od redovitih medijskih objava, će organizirati okrugli stol na temu zagađenja rijeke Krke ispuštanjem štetnih tvari iz pogona DIVa na kojem će skupiti sve bitne aktere, od lokalne samouprave, preko nadležnog ministarstva do građana koji su direktno pogođeni problemom zagađenja. Tijekom kampanje udruga će redovito obavještavati nadležno ministarstvo te surađivati s lokalnom samoupravom i zainteresiranom javnosti kako bi se povećala vidljivost problema zagađenja Krke, ali i uspostaviti dijalog na temu boljeg upravljanja prirodnim resursima u okolici Knina kao i participacije javnosti u odlučivanju o budućnosti i razvojnim potencijalima Krčića i Krke.